Name: Fresno Production Course Sync Url: https://ce.fresno.edu/api-endpoints/course/